Salgs- og leveringsbetingelser

Handelskøb

1. ANVENDELSESOMRÅDE

1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for ethvert B2B tilbud og salg fra Zederkof
A/S. Salgs- og leveringsbetingelserne kan kun fraviges ved skriftlig bekræftelse fra Zederkof A/S. Vilkår anført af køber er således kun accepteret, hvis Zederkof A/S har verificeret
dette i en ordrebekræftelse.

2. TILBUD, AFTALEINDGÅELSE

2.1. Købsaftale er først indgået, når Zederkof A/S har sendt ordrebekræftelse til køber. Køber
skal reklamere straks, hvis ordrebekræftelsen ikke stemmer overens med det ønskede.
2.2. Tilbud afgivet af Zederkof A/S har alene karakter af opfordring til at gøre tilbud, medmindre det explicit fremgår, at tilbuddet er bindende for Zederkof A/S.
Har Zederkof A/S afgivet skriftligt tilbud, der ikke har karakter af opfordring til at gøre tilbud, er acceptfristen 14 dage, medmindre andet er anført i tilbuddet. Tilbud afgivet
mundtligt, skal accepteres straks.
Købers tilbud eller accept af tilbud skal afgives skriftligt.
2.3. Køber kan ikke acceptere Zederkof A/S tilbud delvist.
2.4. Aftalegrundlaget omfatter alene opfordring til at gøre tilbud, tilbud, accept og ordrebekræftelse samt disse salgs- og leveringsbetingelser. Forudgående drøftelser, markedsføringsmateriale eller købers handelsbetingelser er ikke en del af aftalegrundlaget og kan
ikke anvendes som fortolkningsbidrag ved tvivl om forståelsen af købsaftalen.
2.5. Zederkof A/S forbeholder sig retten til at indhente en kreditvurdering af køber såvel før
som efter købsaftalens indgåelse.

3. LEVERING, RISIKOOVERGANG

3.1. Levering af salgsgenstanden sker medmindre andet er aftalt ab lager ved Zederkof A/S’
adresse i Fredericia
3.2. Køber skal afhente salgsgenstanden senest 3 hverdage efter, at Zederkof A/S har meddelt, at salgsgenstanden er klar til levering.
3.3. Forestår Zederkof A/S transporten af salgsgenstanden, sker udlevering på købers adresse
eller en af køber anvist adresse. Levering sker til kantsten på den aftalte adresse, medmindre andet er aftalt eller tilbydes af den valgte fragtfører. Risikoen for salgsgenstan-
Zederkof A/S
Prins Christians Kvarter 28
7000 Fredericia
Tel. +45 8912 1200
CVR nr. 27711677
info@zederkof.dk
www.zederkof.dk
2 af 6
dens hændelige undergang overgår til køber ved Zederkof A/S’ overgivelse af salgsgenstanden til fragtføreren.
3.4. Anmoder køber om, at aflevering af salgsgenstanden kan ske uden købers tilstedeværelse eller levering til andre end køber selv, sker udlevering af salgsgenstanden alene på
købers ansvar.
3.5. Køber opkræves samtlige omkostninger ved transport, herunder eventuelle ekstra omkostninger, som følgende af købers manglende overholdelse af leveringsvilkårene, eksempelvis manglende fremmøde ved fragtførerens ankomst.

3.6. Køber skal ved modtagelse af salgsgenstanden over for fragtføreren reklamere over
transportskader og sikre, at dette påføres fragtbrevet. Køber kan ikke efterfølgende over
for Zederkof A/S reklamere over mangler, der kunne være opstået under transporten.
Zederkof A/S er ikke ansvarlig for transportskader.

4. FORSINKELSE AF LEVERING

4.1. Leveringstid angivet af Zederkof A/S er alene et estimat, medmindre andet explicit er
anført i ordrebekræftelsen.
4.2. Levering af lagervarer inden for 5 hverdage – og bestillingsvarer inden for 10 hverdage –
efter den anførte leveringstid er rettidig levering.
4.3. Reklamerer køber over forsinkelse med leveringen, og kan Zederkof A/S ikke garantere
levering inden for rimelig tid, er køber berettiget til at ophæve købsaftalen jf. dog punkt
14. Sker levering successivt, kan køber kun ophæve købsaftalen for så vidt angår den
forsinkede levering.
4.4. Viser det sig efter købsaftalens indgåelse, at Zederkof A/S ikke har salgsgenstanden på
lager, meddeles køber dette hurtigst muligt. Køber er i dette tilfælde berettiget til, at ophæve købsaftalen, såfremt Zederkof A/S ikke kan levere inden for en af køber fastsat rimelig tid.
4.5. Køber kan ikke kræve nedslag i købsprisen som følge af forsinkelse.

5. AFVISNING AF SALGSGENSTANDEN

5.1. Afviser køber at modtage salgsgenstanden, herunder afstår fra at afhente salgsgenstanden hos fragtfører eller dennes depot, og returneres salgsgenstanden til Zederkof A/S,
har Zederkof A/S fuld råderet over salgsgenstanden. Afvisning af salgsgenstanden er
væsentlig misligholdelse og berettiger Zederkof A/S til at gennemføre dækningssalg og
kræve erstatning, herunder erstatning for transportudgifter samt tabt indtjening. Zederkof A/S kan påberåbe sig samme rettigheder ved købers undladelse af at afhente salgsgenstanden jf. punkt 3.2.
Zederkof A/S
Prins Christians Kvarter 28
7000 Fredericia
Tel. +45 8912 1200
CVR nr. 27711677
info@zederkof.dk
www.zederkof.dk
3 af 6

6. PRIS

6.1. Priser oplyst af Zederkof A/S er eksklusive dansk moms samt eksklusive skatter, told eller
afgifter, der måtte blive pålagt salgsgenstanden som følge af levering fra Zederkof A/S,
Fredericia, Danmark. Priser kan være angivet i DKK, EUR eller SEK.
6.2. Zederkof A/S tager forbehold for ændringer af aftalte priser.
6.3. Zederkof A/S tager forbehold for tastefejl og trykfejl ved prisangivelser, såfremt dette er
korrigeret over for køber senest ved levering. Priser i markedsføringsmateriale er alene
vejledende.
6.4. Priser er eksklusive fragtomkostninger. Priser er ligeledes eksklusive gebyrer, der opkræves ved mindre ordrer eller gebyrer, der opkræves som følge af valgt transport- eller betalingsmetode.

7. BETALINGSBETINGELSER

7.1. Betaling skal ske kontant ved Zederkof A/S’ levering.
7.2. Zederkof A/S har ejendomsforbehold i salgsgenstanden indtil købesummen er betalt.
7.3. Ved tilvirkningskøb, hvor salgsgenstanden er produceret efter købers ønsker, kan Zederkof A/S kræve hel eller delvis forudbetaling uanset dette ikke er anført i ordrebekræftelsen.
7.4. Zederkof A/S er berettiget til at standse fragtførerens udlevering af salgsgenstanden, såfremt Zederkof A/S vurderer, at der ikke er betryggende sikkerhed for, at køber vil eller
kan betale købesummen. Standsningsretten gælder ubetinget, hvis køber er i restance.
7.5. Er køber i restance kan Zederkof A/S uden forudgående varsel ophæve ikke allerede
gennemførte købsaftaler, herunder en resterende del af successive leveringer.
7.6. Ved forsinket betaling, kan Zederkof A/S kræve rente med 2% pr. påbegyndt måned. Ved
udeblivelse af købers betaling opkræver Zederkof A/S gebyrer i overensstemmelse med
rente- og inkassolovgivningen.
7.7. Køber kan ikke foretage modregning i købesummen, medmindre køber har et eksigibelt
krav mod Zederkof A/S.
7.8. Køber kan ikke tilbageholde købesummen helt eller delvist på baggrund af reklamationer. Enhver tilbageholdelse er misligholdelse.

8. REKLAMATION, MANGLER

8.1. Køber har pligt til at undersøge salgsgenstanden ved modtagelse og straks skriftligt reklamere over for Zederkof A/S, hvis salgsgenstanden ikke svarer til det aftalte eller, hvis
der er synlige mangler ved salgsgenstanden.
Zederkof A/S
Prins Christians Kvarter 28
7000 Fredericia
Tel. +45 8912 1200
CVR nr. 27711677
info@zederkof.dk
www.zederkof.dk
4 af 6
8.2. Reklamation for mangler skal være Zederkof A/S i hænde senest 5 hverdage efter den
dag, hvor køber opdagede eller burde have opdaget manglen. Reklamation skal ske
skriftligt og angive hvilke konkrete forhold ved salgsgenstanden, der udgør en mangel.
Reklamation modtaget senere er ikke rettidig uanset, at køber faktuelt ikke havde opdaget manglen eller, at reklamationsskrivelsen blev forsinket under forsendelsen.
8.3. Køber kan ikke påberåbe sig mangler, hvor køber har reklameret senere end 12 måneder
efter modtagelsen af salgsgenstanden. Ved køb af 2. sorteringsvarer og varer fra Zederkof’s outlet er reklamationsfristen dog begrænset til 6 måneder.
8.4. Oplysninger om salgsgenstanden afgivet af Zederkof A/S før aftalens indgåelse er alene
at betragte som anprisninger, medmindre der er tale om konkrete tekniske specifikationer. Køber kan ikke påberåbe sig oplysninger fra tredjemand om salgsgenstanden.
Zederkof A/S afgiver ikke garanti for kvaliteten af salgsgenstanden, medmindre dette
fremgår af ordrebekræftelsen.
8.5. Zederkof A/S indestår alene for, at salgsgenstanden opfylder kravene til at være bragt
lovligt i omsætning inden for EU.
8.6. For salgsgenstande købt som brugte kan køber alene påberåbe sig mangler, hvis manglen er funktionsnedsættende.
8.7. Zederkof A/S kan ikke gøres ansvarlig for tredjemands påberåbelse af, at salgsgenstanden udgør en overtrædelse af immaterielle rettigheder tilhørende tredjemand.
8.8. Zederkof A/S har valgfrihed til at afhjælpe mangler ved udbedring eller ombytning. Er
ombytning ikke mulig eller forbundet med større omkostninger end den oprindelige levering, kan Zederkof A/S bringe sig ud af misligholdelsen ved at lade ydelserne gå tilbage, dog således at Zederkof A/S ved tilbagebetalingen af købesummen kan fradrage et
rimeligt beløb for købers brug af salgsgenstanden.

9. GARANTI

9.1. Zederkof A/S yder garanti for produktionsfejl, der har funktionsnedsættende virkning eller udgør en sikkerhedsrisiko for brugeren. Garantien gælder, hvis ikke andet er anført, 3
år fra leveringsdatoen.
9.2. Garantien dækker kun udgiften til selve salgsgenstanden. Køber skal afholde eventuelle
fragtomkostninger.
9.3. Salgsgenstande solgt som brugte, 2. sortering eller fra Zederkof’s outlet, er ikke omfattet
af garantien.

10. KØB PÅ PRØVE

10.1. Er salgsgenstanden købt på prøve, er køber bundet af købet, såfremt køber ikke senest 5
hverdage efter modtagelse af salgsgenstanden har meddelt Zederkof A/S, at køber ikke
ønsker at beholde salgsgenstanden.
Zederkof A/S
Prins Christians Kvarter 28
7000 Fredericia
Tel. +45 8912 1200
CVR nr. 27711677
info@zederkof.dk
www.zederkof.dk
5 af 6
10.2. Vil køber ikke beholde salgsgenstanden, skal køber straks returnere salgsgenstanden til
Zederkof A/S. Køber skal afholde omkostninger til fragt, herunder også omkostningerne
til returnering af salgsgenstanden.
10.3. Salgsgenstande, der returneres, skal returneres i samme stand som ved levering og må
ikke fremstå brugt. Salgsgenstanden skal returneres med original emballage, der skal
kunne anvendes til et salg af salgsgenstanden fremstående som nyt.
10.4. Købesummen returneres til køber, når de returnerede varer er modtaget hos Zederkof
A/S i overensstemmelse med punkt 10.3.

11. TILVIRKNINGSKØB

11.1. Ved tilvirkningskøb er køber ansvarlig for, at Zederkof A/S i rette tid modtager samtlige
nødvendige oplysninger og specifikationer for den ønskede salgsgenstand.
11.2. Zederkof A/S er ikke ansvarlig for producentens løsningsmodeller for forhold, som køber
ikke har beskrevet eller beskrevet uklart.
11.3. Købers misligholdelsesbeføjelser, er begrænset til de misligholdelsesbeføjelser, som
Zederkof A/S har over for producenten. Et eventuelt erstatningskrav mod Zederkof A/S
er ligeledes begrænset til det beløb Zederkof A/S måtte kunne opnå hos producenten.

12. BYTTEKØB

12.1. Zederkof A/S tager kun effekter i bytte efter udtrykkelig aftale.
12.2. Køber indestår for, at effekterne som Zederkof A/S skal modtage, grundigt rengjort, frie
for funktionsnedsættende mangler, samt at effekterne er frie og ubehæftede, og at køber har den fulde ejendomsret til effekterne.
12.3. Overholder køber ikke de under punkt 12.2 angivne betingelser, kan Zederkof A/S afvise
at overtage effekterne og kræve kontant betaling af den i henhold til købsaftalen for effekterne modsvarende værdi.

13. FORTRYDELSESRET, BYTTE

13.1. Køber har ingen fortrydelsesret.
13.2. Efter aftale kan Zederkof A/S tage salgsgenstanden retur. Salgsgenstande, der tages retur, skal returneres i samme stand som ved levering og må ikke være eller fremstå
brugte eller beskadigede. Salgsgenstanden skal returneres med original emballage, der
skal kunne anvendes til et salg af salgsgenstanden fremstående som ny. Opfylder returvarerne ikke disse krav, kan Zederkof A/S afvise, at tage dem retur.
13.3. Køber afholder fragtomkostninger og modtager købesummen retur mod et fradrag på
10% af fakturaprisen. Salgsgenstande tilvirket køber tages ikke retur. Udgåede salgsgenstande, brugte salgsgenstande samt varer købt via Zederkof A/S’ outlet tages ikke retur.
Zederkof A/S
Prins Christians Kvarter 28
7000 Fredericia
Tel. +45 8912 1200
CVR nr. 27711677
info@zederkof.dk
www.zederkof.dk
6 af 6
13.4. Bytte af salgsgenstanden kan kun ske efter aftale med Zederkof A/S og mod betaling af
Zederkof A/S’ mérudgifter, herunder til transport.

14. FORCE MAJEURE

14.1. Skyldes manglende levering force majeure, kan køber ikke gøre misligholdelsesbeføjelser gældende over for Zederkof A/S. Under force majeure henhører enhver leveringshindring, som Zederkof A/S på aftaletidspunktet ikke med rimelighed kunne forudse og
forvente for den pågældende leverance, herunder – men ikke udelukkende – leverandørsvigt, vareknaphed, arbejdsnedlæggelse, blokader, forbud mod import eller eksport,
valutarestriktioner, toldrestriktioner og barrierer, naturkatastrofer, transporthindring, ITnedbrud. Zederkof A/S kan påberåbe sig force majeure, hvis udgiften til alternativ leverance inklusiv eventuel alternativ leveringsform overstiger den aftalte købesum.

14.2. Reklamerer køber over forsinkelse, skal Zederkof A/S inden 5 hverdage efter reklamationen meddele køber, såfremt forsinkelsen skyldes force majeure.
14.3. Har Zederkof A/S ikke leveret salgsgenstanden senest 1 måned efter modtagelse af købers reklamation, kan køber træde tilbage fra købsaftalen. Træder køber tilbage fra
købsaftalen kan køber ikke rette noget krav mod Zederkof A/S, bortset fra tilbagebetaling af en eventuelt forudbetalt købesum.

15. ANSVARSBEGRÆNSNING

15.1. Erstatningskrav mod Zederkof A/S kan ikke overstige fakturabeløbet for den pågældende salgsgenstand eller købsaftale, hvortil det erstatningsansvarspådragende forhold
kan henføres.
15.2. Erstatning for indirekte tab, herunder – men ikke udelukkende – finansieringsomkostninger, tabt udnyttelse af resurser, driftstab, kan ikke gøres gældende over for Zederkof
A/S.
15.3. Ethvert krav fremsat mod Zederkof A/S som følge af produktansvar, er begrænset til det
beløb, som Zederkof A/S måtte kunne få udbetalt fra sin leverandør eller producenten.

16. LOVVALG, VÆRNETING

16.1. Enhver tvist, der ikke kan løses mindeligt, skal afgøres ved de ordinære domstole ved
Zederkof A/S værneting. Dansk ret finder anvendelse bortset fra CISC og lovvalgsregler.
16.2. Zederkof A/S er berettiget til at lade en tvist afgøre ved voldgift ved Voldgiftsinstituttet
efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved indledningen af voldgiftssagen
Nærværende salgs-og leveringsbetingelser er gældende fra 1. juni 2016, og erstatter alle tidligere
versioner.